Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
VIETCH-PAF
Thảo luận Từ Điển Việt Hải Ngoại
Ý kiến -  Đề nghị
Thảo luận Từ Điển Việt Hải Ngoại
Ý kiến -  Đề nghị

Hỏi:
- Thành ngữ "Bèo giạt hoa trôi", chữ "giạt" hay "dạt" đúng chính tả? (LyLy)
Đáp:

Các Từ Điển Việt "Việt Nam Từ Điển" của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ, Từ Điển
"Việt Nam Từ Điển" của Hội Khai Trí Tiến Đức, "Từ Điển Từ và Ngữ Việt Nam" (GS
Nguyễn Lân) xb tại Việt Nam đều viết là "bèo giạt mây trôi" (ST).

"Từ Điển Ngữ Vựng Thông Dụng Việt Nam" của "Nhóm Thực Hiện Từ Điển Việt Nam tại
Hải Ngoại" giải thích nhu sau:

dạt  đgt.   Giãn ra, thưa: Vải áo đã bị dạt ra vì cũ.  
giạt  tt. Bị gió đẩy trôi đi trên mặt nước, không phương hướng: Bèo giạt hoa trôi. Thuyền
bị sóng đánh giạt vào bờ.

(Xin quý vị email về nguyensongthuan@yahoo.com hay webmasterhungsuviet@yahoo.
com để thảo luận, đề nghị hoặc cho ý kiến - Xin đa tạ)
Xin nhớ: "đây là cuốn
Từ Điển của chúng ta, của tất cả những người Việt nói tiếng Việt, yêu tiếng Việt
và viết đúng chữ Việt"

Hỏi:
- Vênh váo như bố vợ phải đấm có nghĩa là gì?
Đáp:
- Câu tục ngữ này, nghĩa chũ "vênh váo" là vẻ mặt dương dương tự đắc, "ta đây", vác
mặt lên" nghinh thiên hạ. Còn chữ "đấm" có nghĩa như chữ "đấm" trong câu thơ của Hồ
Xuân Hương:

"Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm"
"Cầm bằng làm mướn, mướn không công"

Như vậy "phải đấm"  là phải chịu nhiều điều khổ nhục, bẽ bàng, như vậy có vẻ vang gì
khi gả con gái cho một nơi giàu có, quyền  thế trong khi mình chỉ là một người tầm
thường nghèo khó?

Tóm lại, câu tục ngữ "Vênh váo như bố vợ phải đấm" có nghĩa bóng là "Nào có vẻ vang
gì mà vác mặt lên vênh vênh váo váo với hàng xóm, khi gả con gái cho một nhà  quyền
the    - cỡ cán bộ gộc thời nay, một nơi không ngang xứng vời gia cảnh nền nếp nhà   
mình, để  đến nỗi bị nhà trai khinh khi nhục nhã?
(con tiep)