Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
VIETCH-PAF

Bài vè xua giàn khoan
(Vương Sinh - 2014).


Giàn khoan cộng chệt
Mầy ở  bên Tàu
Sao mầy dám đến
Biển Đông,  nước tao

Trường Sa, Hoàng Sa
Là của  Việt Nam
Bao đời vẫn thế
Hãy nhớ nằm lòng!

Hỡi lũ con trời
Mau mau rút lui
Kẻo mà hối hận
Dân Nam nổi giận...!!

Sẽ đánh tụi bay
Quyết chẳng nương tay
Như Lịch Sử hùng
Đại Việt xưa nay...

Như năm Bốn Mươi (1)
Hai Bà ra tay
Tô Định mất vía
Đông Hán hồn bay!

Như Hai-Bốn-Tám (2)
Bà Triệu nổi cồng
Đạp luồng sóng dữ
Chém kình (3) Biển Đông

Như Chín-Ba-Tám (4)
Ngô Quyền cậm chông
Bạch Đằng nổi sóng
Hoằng Tháo mạng vong.

Như thời Tiền Lê
Đại Hành phất cờ
Chém Hầu Nhân Bảo
Tống chạy vắt gió!

Như thời nhà Lý
Vượt Ải  (5) đoạt thành
Tướng Lý Thường Kiệt
Mãi mãi vang danh!

Như thời nhà Trần
Hưng Đạo Đại Vương
Đuổi Mông ba bận
Uy thế lẫy lừng!

Như thời giặc Minh
Toan chiếm nước Nam
Lê Lợi, Nguyễn Trãi
Chém đầu Liễu Thăng!

Như thời Quang Trung
Chiếm lại Thăng Long
Sĩ Nghị bỏ trốn
Mãn Thanh kinh hoàng!

Nay bầy giặc đỏ
Cấu kết ngoại bang
Cá kình cá sấu
Đừng có nghênh ngang!

Ta bảo cho biết
Dân Nam hiền hòa
Nhưng không khuất phục
Chẳng dung gian tà!

Hãy mau cút ngay
Giàn khoan chết tiệt!
Ra khỏi Biển Đông
Kẻo... rồi hối tiếc!

Khẩn báo! Khẩn báo
Vương Sinh

* Ghi chú : (1) năm 40,  (2) năm 248,  (3) năm 938, (4)
Cá voi, (5) Ải Nam Quan.