Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
VIETCH-PAF
                                              Chữ Viết Tắt

A.                    gốc tiếng Anh, phiên âm bằng tiếng Việt  (English)
cd.                  ca dao  (folk song, folk poem)
dt.                   danh từ (noun)
đdt.                 đại từ, đại danh từ  (pronoun)
đph.               địa phương (dialect)
đng.               đồng nghĩa (synonym)
đgt.                động từ (verb)
g.                    nguồn gốc (sources)
gt.                   giới từ (preposition)
HV.                 Hán Việt, tiếng Hán được Việt hóa, nghĩa gốc tiếng Hán
                (Vietnamese  word with Chinese origin)
khgd.              không dùng một mình (not to be used alone)
K.                    Truyện Kiều (The Tale of Kiều - Nguyễn Du)
lt.                      liên từ  (conjunction)
mt.                   mạo từ (article - determiner)
nghb.              nghĩa  bóng (figurative meaning of a word)
phn.                phản nghĩa (antonym)
P.                     gốc tiếng Pháp, phiên âm bằng tiếng Việt  (French)
st.                     số từ  (numeral determiner)
thgt.                  thông tục (popular language)
tht.                    thán từ  (interjection)
thng.                 thành ngữ  (idiom)
tglg.                   tiếng lóng  (slang)
tng.                   tục ngữ  (proverb)
trgt.                   trạng từ  (adverb)
tt.                       tĩnh từ (adjective)
xch.                   xem chữ (see the meaning of)
KTTĐ               Từ Điển Việt Nam - Nhóm Khai Trí Tiến Đức.
HVTĐ               Hán Việt Từ Điển  - Đào Duy Anh