Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Tranh Tú Duyên   -   Họa sĩ
Hồ Thành Đức sưu tập & trình bầy
Danh tướng
Trần Bình Trọng
Bởi dân tộc ta bốn ngàn năm dựng nước

Chưa bao giờ khuất phục giặc xâm lăng

Chưa bao giờ cúi mặt trước hung tàn

Trang sử nước Nam gương anh hùng sáng chói
(ST)
**************************************  

Song  Thuận


Bất KhuấtTuyển Tập
Kịch Bản Bi Hùng Dã Sử Việt Nam

Selected  Plays of
Heroic Legends in Vietnamese History
Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt 2005
          

*******************************
Bất KhuấtTuyển Tập Kịch Bản Bi Hùng Dã Sử Việt Nam

Copyright 2005 by Song Thuận
All rights reserved.

Liên lạc:

Song Thuận
Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt
P.O.Box 1571 Westminster,
CA 92684 – 1571
E-mail: nguyensongthuan@yahoo.com
DT: (949) 786-6840
               Hình bìa: Tranh họa sĩ Tú Duyên do họa sĩ Hồ Thành Đức sưu tập .
Trình bày:  họa sĩ Hồ Thành Đức & Carlos.
                  
Tri ân:
Các bậc Sinh Thành,Thầy Cô đã thương yêu, dạy dỗ.

Các bạn hữu đã tham gia sinh hoạt trong Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, nhất là
quí anh chị em trong Ban Văn Nghệ và Ban Kịch đã tập dượt và trình diễn
vô vụ lợi.Nhờ công lao của quí anh chị em, mới có Tuyển Tập Kịch Bản nầy.
       
Thương mến tặng:

Ngọc Loan,người bạn đường yêu quí, luôn ở bên cạnh giúp đỡ ân cần.
Các con Anh Tú & Diễm Uyển, Thủy Tú & Huy Bảo, Tuấn Tú & Quỳnh Trâm
và Minh Tú đã hết lòng hỗ trợ.


Các Cháu nội, ngoại là nguồn yêu thương bất tận...  
       
================     
Mục Lục

Bất Khuất

Ấn bản điện tử
(updated 7/18/2008)

- Anh Hùng Dân Tộc Lý
Thường Kiệt

- Lời Mở đầu           7 -   8

- Giới thiệu 12 vở kịch thơ
Bất Khuất               9 -  34

- Introduction        35 - 60

-
Lời chia sẻ         61 - 62

-
Lời cảm nhận     63 - 66

-
Sương Nguyệt Anh
(Tranh họa sĩ Bé Ký)

- Lời tâm tình        67 - 70

- Đường Tới Mê Linh 71-88

-
Hình Hai Bà Trưng  89-90

-
Ngọn Lửa Liên Lâu 91-118

-
Hình Bà Triệu      119 -120

-
Đạp Luồng Sóng Dữ
  121-162

-
Hình Thái Hậu
Dương Vân Nga    163 - 164

-
Hoàng Bào Chính
Nghĩa       165 - 202

- Bất Khuất            203 - 236

- Hình Chu Văn An 237 - 238
-
Thất Trảm Sớ      239 - 256

-
Treo Áo Từ Quan  257-272

-
Mài Kiếm Dưới
Trăng           273 - 294

- Hình Nguyễn Trãi  295 -
296
-
Ải Nam Quan        297 - 314

-
Hình vua Quang
Trung        315 - 316

- Sáng Ngời Chính Nghĩa   
317 - 342

-
Hình công chúa Ngọc
Hân    343 - 344

- Bà Chúa Tiên       345 - 368

-
Hình Phan Thanh
Giản        369 - 370

- Sống Chết Theo
Thành        371 - 400

- Giới Thiệu Sinh Hoạt CLB
Hùng Sử Việt        401 - 402

- Introduction of HSV
Activities                403 - 404

- CLB HSV Với Giới
Trẻ           405 - 406    

- Hình Ảnh Sinh
Hoạt             407 - 430      

- Ra Mắt CD Hùng Sử Việt    
431 - 448

- Sinh Hoạt  của CLB HSV
Michigan        449 -  458

- Giới Thiệu Đoàn Hợp Ca
Dược Khoa 75        459 - 464

- Gia Đình SNA &
CLBHSV     465 -  466

- Sách Tham Khảo                
467 -  468

- Mục Lục                469 -
470
Song Thuận - 2007