Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
VIETCH-PAF
Những người 35 năm cũ…

Hình ảnh một số bạn học Nông Lâm Súc
ở Blao và Sài Gòn
hinh chup 2/5/2010 do KS Nguyễn Võ Dzai cung cấp
Đứng: con anh Lê Đằng Vân
Ngồi (Từ trái qua phải): anh
Lê Đằng Vân, khóa 1; anh Tô Quốc Khôi, khóa 5; anh Nguyễn
Lễ, khóa 4; anh Tô Hùng, khóa 5
Đứng (từ trái qua phải): anh Trần Văn Thuận, khóa 11; anh Phan Tấn Bảy , khóa 7; chị
Nguyễn Thị Huệ, khóa 8
Ngồi; anh Nguyễn Trung Cường, khóa 5; anh
Lê Công Tâm, khóa 2; chị Lê Công Tâm
Đứng: anh Huỳnh Ngọc Điền, khóa 13; anh Lương Trọng Nhàn, khóa 10
Ngồi: anh Nguyễn Xuân Xuyên, khóa 8; anh Ngô Gia Hưng, khóa 8; anh Hồ Kim Muôn, khóa 8
Đứng: anh Võ Văn An, khóa 15; chị Trương Thị Yến, khóa 15; chị Nguyễn Thị Kim Mai, khóa
16; chị Hồ Thị Yến, khóa 15; chị Nông Tuyết Ánh, khóa 11; chị Trần Thị Mai, khóa 5
Ngồi: chị Lê Thị Hoa, khóa 15; chị Nguyễn Thị Thanh Nhung (hình bị mờ), bạn của chị Phạm
Thị Thu Hường; chị Phạm Thị Thu Hường, khóa 2 sau 75; chị Nguyễn Thị Ngọc Hường, khóa
2 sau 75; chị Nguyễn Đức Cao
Đứng: anh Nguyễn Thanh Tùng, khóa 7 (hình bị mờ); anh Tô Quốc Khôi, khóa 5
Ngồi: chị Võ Thị Ngọc Oanh, khóa 8; chị Trần Thị Túy Hoa, khóa 8
Đứng: anh Nguyễn Thanh Tùng, khóa 7 (hình bị mờ); anh Tô Quốc Khôi, khóa 5
Ngồi: chị Võ Thị Ngọc Oanh, khóa 8; chị Trần Thị Túy Hoa, khóa 8
Đứng: anh Tống Quang Minh, khóa 15; anh Hồ Tấn Hùng, khóa 10; anh Đào Tọa, khóa 8
Ngồi; anh Hồ Văn Trường,chồng chị Hồ Thị Yến; anh Huỳnh Văn Quang, khóa 8; anh Lê
Trung Hưng, khóa 8; anh Ngô Bá Cương, khóa 8
Đứng: anh Tống Quang Minh, khóa 15; anh Hồ Tấn Hùng, khóa 10; anh Đào Tọa, khóa 8
Ngồi; anh Hồ Văn Trường,chồng chị Hồ Thị Yến; anh Huỳnh Văn Quang, khóa 8; anh Lê
Trung Hưng, khóa 8; anh Ngô Bá Cương, khóa 8
Đứng: anh Nguyễn Trọng Cường, khóa 4; anh Huỳnh Văn Hoàn, khóa 5
Ngồi: anh Đỗ Danh Toàn, khóa 9; anh Huỳnh Văn Hứng, khóa 4; anh Võ Văn Thoan, khóa
8; anh Huỳnh Minh Bảo, khóa 1
Anh Phan Tấn Bảy, khóa 7; chi Nguyễn Thị Huệ, khóa 8; chi Nguyễn Hoàng Trúc; anh Nguyễn
Hoàng Trúc, khóa 8
Anh Phan Tấn Bảy, khóa 7; chi Nguyễn Thị Huệ, khóa 8; chi Nguyễn Hoàng Trúc; anh
Nguyễn Hoàng Trúc, khóa 8
Đứng: anh Trần Thuận, Sinh vật cảnh Giao Châu;chị Lê Thị Hoa, khóa 15; chị Nguyễn Thị
Ngọc Hường, khóa 2 sau 75; chị Hồ Thị Yến, khóa 15; chị Trương Thị Yến, khóa 15; chị Phạm
Thị Thu Hường, khóa 2 sau 75; chị Nguyễn Thị Thanh Nhung, bạn chị Phạm Thị Thu Hường;
anh Nguyễn Văn Phước, khóa 11; anh Phan Văn Nam, khóa 15; chị Nguyễn Thị Huyền Ngân,
khóa 15
Ngồi: chị Trần Thuận; chị Nguyễn Thị Kim Mai, khóa16; chị Nông Tuyết Ánh, khóa 11; chị Trần
Thị Mai, khóa 5; chị Nguyễn Đức Cao
Đứng: anh Phan Văn Nam, khóa 15; chị Nguyễn Thị Bạch, khóa 9; chị Nguyễn Thị Huyền