Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Triển Lãm Bút Hoạ Việt Nam

Tại Thủ Đô của California là Sacramento sẽ tổ chức một ngày triển lãm về Bút Họa
Việt cho Châu Thụy vào
ngày 27 tháng 5 năm 2008. Đây là niềm vinh dự để chúng ta
có dịp phổ biến một ngành nghệ thuật mới của Cộng đồng Người Việt Nam Hải
ngoại. (Bút Họa Châu Thụy cũng là một thành viên sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Hùng
Sử Việt)

Kính mời quí vị và quí anh chi có phương tiện, đến tham dự đông đảo
The Asian Pacific Islander Capitol Association (APICA)   & Assembly Member Mike Eng Invite
you to a    Reception in Honor of…


The Asian Pacific Islander
Heritage Month


Featuring an art exhibition from the work of Châu Thụy, and

food and drinks from various API cultures across Asia!!

                                                               


                                                                         

                                                                                           

                                                                 

In 1980, Doan Nam Son fled Vietnam and sought refuge in the United States. Resuming his
education at the University of Louisiana, he discovered his passion for art, and adopted the
pen name Châu Thụy in his short stories and sketches. Through his Impressionistic
Calligraphy and other works of art, Châu Thụy wishes to capture and evoke an emotion that
transcends understanding across multicultural barriers.