Câu Lạc Bộ
- Please click here if
you cannot read the
Vietnamese
characters on this
website    - Xin nhan
day neu Qui Vi khong
doc duoc chu Viet
tren trang nay
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840


Kịch Thơ Dã Sử


*  Đường Tới Mê Linh
(Kịch Thơ một màn, một cảnh)

*  Ngọn Lửa Liên  Lâu
(Kịch thơ bốn màn, bốn cảnh)
(updated 5/2008)

* Đạp Luồng Sóng Dữ
(Ba màn, Ba cảnh)
(Updated 11/17/2008)
*  Sống Chết Theo Thành
(Kịch Thơ hai màn, hai cảnh)
(updated 5/18/2008)
*  Bất Khuất
(Kịch Thơ dã sử một màn, một cảnh)
(updated 6/9/2008)
Soạn giả: Song Thuận
           
*   Mài Kiếm Dưới Trăng
(Kịch Thơ dã sử hai màn, hai cảnh)
(updated 6/9/2008)
Bất Khuất
Ấn bản điện tử

Kịch Bản Bi
Hùng Dã Sử Việt
Nam
Selected Skits of
Heroic Legends
in Vietnamese
History
Hội Nghị Diên Hồng
(Nhạc kịch một màn, hai cảnh)
Song Thuận & Vũ Mạnh Đôn
    
Xin click vào đây:

http://www.youtube.
com/hungsuvietCa vũ kịch:
Hội Nghị Diên Hồng

Ban Kịch Hùng Sử Việ
*  Hoàng Bào Chính Nghĩa (Thái Hậu Dương Vân Nga)
(Kịch thơ bi hùng sử bốn màn, hai cảnh)
(Updated 5/2008)
Ải Nam Quan
(Kịch thơ lịch sử)