Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Văn Miếu, Quốc Tử Giám và thi cử thời xưa

                                   Văn Miếu – Hà Nội 1922 (Văn Hóa VN qua Bưu Ảnh cổ)

Văn Miếu và Quốc Tử Giám tại Hà Nội (xưa là Thăng Long)

Văn Miếu tại Hà Nội ngày nay được xây từ năm 1070 đời Lý Thánh Tông, để thờ Đức
Khổng Tử và các môn đệ hiền đức của Ngài như: Nhan Uyên, Tăng Xâm, Tử Tư và Mạnh
Tử. Ông Chu Công được tạc thành tượng và 72 tiên hiền được vẽ để thờ..

Quốc tử Giám xây năm 1076 (vua Lý Nhân Tông cho xây),  được coi là trường Đại Học đâu