Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Sử Ký – Tư Mã Thiên  (tr.731-741)
Lời Bàn của Vương Sinh