Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Please click here if you cannot
read the Vietnamese characters
on this website - Xin nhan day
neu Qui Vi khong doc duoc chu
Viet tren trang nay
©2003 Hùng Sử Việt
10 tháng 2 âm lịch:
Tưởng niệm Hoàng Hoa Thám (1858-1913)

Ông Hoàng Hoa Thám hùm thiêng Yên Thế
(tác giả Trần Việt Nam -  xuất xứ:  Vietlist.us)
Ông Hoàng Hoa Thám, hùm thiêng Yên Thế:

Ông Hoàng Hoa Thám người tỉnh Bắc Giang. Năm 1886, ông lập chiến khu Yên Thế, xây
đồn trại, mua súng ống chống Pháp, nên ông còn có danh hiệu là Hùm Thiêng Yên Thế.
Ông gây nhiều thiệt hại cho giặc Pháp ở vùng Nhã Nam, Yên Thế, Tam Đảo. Năm 1913,
ông bị tên Lương Tam Kỳ làm phản giết ông để lãnh thưởng của giặc Pháp.


Mr. Hoang Hoa Tham, the Tiger of Yen The: Mr. Hoang was a leader at Bac Giang. In 1886,
he and his soldiers built the Yen The fort, bought guns and ammunition to fight the French.
He caused big problems for the French in the areas of Nha Nam, Yen The, Tam Dao. In
1913, Luong Tam Ky, a traitor, killed him to get award money from the French.